Hegedűs Lóránt
1930 - 2013
Szívemet hozzád emelem,
és benned bízom Uram.
Hegedűs Loránt 1930. november 11-én született Hajdúnánáson. Édesapja, dr. Hegedűs Géza jogász, édesanyja, Szabó Magdolna gyógypedagógus. Érettségi után, 1949 és 1954 között a budapesti Református Teológiai Akadémián folytatta tanulmányait. 1954–55-ben Bicskén, majd 1956 és 1958 között a budapesti Kálvin téri gyülekezetben volt segédlelkész Ravasz László püspök alatt.
1956-ban a teológusokkal együtt ő is az október 23-ai felvonulás részese volt. A Rádiónál először elesett forradalmi mártírok tiszteletére, az ifjak kérésére, ő húzta meg a Kálvin téri templom harangját, amit a környező templomok harangjai követtek. Az október 25-ei véres csütörtökön a munkásokkal és a diákokkal együtt vonult ő is fegyvertelenül a Parlament elé.
Az 1956-os forradalom idején vállalt szerepe miatt el kellett hagynia a fővárost, ezután Nagykőrösön, Monoron, Komlón, Alsónémediben volt segédlelkész. 1963-tól két évtizeden át a bukovinai székely Hidas gyülekezetének, 1983–1996 között a budapesti Szabadság téri Református Egyházközségnek volt lelkipásztora.
2002-ig a Dunamelléki Egyházkerület püspöke
1991–1997 között a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöki tisztét töltötte be, 1991 és 2002 között a Dunamelléki Egyházkerület püspöke volt. 1996-tól 2004-ig volt a budapesti Kálvin téri Református Egyházközség lelkésze, 1995-ben megválasztották a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának ügyvezető elnökének. 1991-ben a Magyar Reformátusok Világszövetségének tiszteletbeli elnökévé választották, 1998-ban lett a Magyar Út Körök tiszteletbeli elnöke.
Díszdoktor, professzor
1993-ban a Veszprémi Egyetem címzetes egyetemi tanára lett, 1999–2003-ig a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanára, majd tiszteletbeli professzora. Kolozsvárott díszdoktorrá avatták.
Előadásokat és igeszolgálatokat tartott a határon túli magyarság körében többek között Kolozsvárott, Torontóban, Bázelben, New Yorkban, Los Angelesben, Párizsban, Londonban, Sydneyben.
1986-ban az amerikai Princeton Theológiai Szemináriuma meghívta egy szemeszterre. Itt született meg az angol nyelven írt The Concept of the Transcendence (A transzcendencia fogalma) című műve, mely később könyv alakban is megjelent. Magyar nyelven megjelent könyvei közül legismertebb talán a Nyitás a Végtelenre című, melyben Ady Endre, József Attila, Németh László életművével foglakozik teológiai–esztétikai szempontból.
Óriási szerepe van a Károli létrejöttében
Hegedűs Lorántnak döntő szerepe van abban, hogy 1993 őszén a magyar reformátusság több évszázados álma válhatott végre valóra: megalakult az első magyar református egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem. Ennek alapítását az ő döntésre szólító szavára fogadta el az ellenkezések közt élő zsinat, s közbenjárására a parlament.
Méltó folytatója a Ravasz László-i örökségnek
Dr. Hegedűs Loránt lelkipásztori, igehirdetői, tudományos és közéleti, egyházkormányzói tevékenysége ismert idehaza és külföldön egyaránt. Teológusként, önálló gondolkodóként is méltó folytatója – egykori tanítványként – a Ravasz László-i örökségnek. Hazai és külhoni egyetemek állandó és örömmel látott előadója volt. Professzori és pedagógiai tevékenységét is a belső igényesség jellemezte. Tudományos pályáját számos magyar és világnyelven írt könyv és több száz tanulmány és cikk dokumentálja.
Az Ige teológusa
Teológusként az Ige teológusának tarthatjuk enciklopedikus távlatokkal. Igehirdetései, előadásai, írásai át vannak szőve a nemzet és a haza sorsa iránt érzett felelősséggel, prófétai bátorsággal szól az abortusz, az egyke, az alkoholizmus, az öngyilkosság nemzetpusztító következményeiről.
Az egyház megújulásáról
A kommunista rezsim összeomlásának küszöbén Hegedűs Loránt nagy hatású tanulmánya („Míg tart a ma…”) a teológiai tisztánlátás igényével szólt a társadalomban és az egyházban szükségszerű megújulásról és folyamatosságról.
Oszlopos szerepe volt a református egyház megújulásának elindításában, az egyház demokratizálódásában, szervezetei átalakításában, pontosabban a presbiter-zsinati elvekhez való visszaalakításában–reformációjában. Irányítása alatt kezdődött meg az új törvénykönyv kidolgozása, a református egyház ősi iskoláinak visszaszerzése és beindítása, a külkapcsolatok és egyéb ökumenikus kapcsolatok átértékelése és új alapokra helyezése, a kommunista ideológiát magán hordozó KBK-ból való kilépés, a református egyház társadalmi–közéleti szerepének kiépítése az új politikai viszonyok közepette.
Két gyermeke orvos, kettő lelkipásztor
Hegedűs Loránt felesége, dr. Illés Zsuzsa röntgenszakorvos, négy gyermeke közül kettő, Zsuzsanna és Loránt református lelkipásztor, kettő, Gyöngyi és Zsolt orvos.

Született

Hajdúnánás, 1930. november 11., kedd

Elhunyt

2013. január 26., szombat

Hol nyugszik

Budapest VIII. kerület, Fiumei úti Nemzeti Sírkert

Sírhelye létrjejött az online temetőben

2013. szeptember 30., hétfő 15:01

Jelenleg nincs virág az elhunyt online sírján.

Nem ég egyetlen mécses sem az elhunytért.

Még nem írt senki megemlékezést az elhunytról.

Képgaléria
Videó
Még nincs videó feltöltve.